Размауляем па беларуску

26.12-Беларускамоуны день
Тема: » Святкаванне новага года у Беларусi»
Мэта: паведамiць дзецям як святкавалi Новы год нашыя продкi,якiя icнавалi сiмвалы Новага года, калi узнiкла ёлка, а разам з ей упрыгажэннi i ласункi, развiваць кругагляд, далучаць дзяцей да беларускай культуры.

19.12.19 Беларускамоўны дзень.

Тэма :,,Сімволіка Рэспублікі Беларусь:герб, сцяг і гімн’’
Мэта: раскрыць значэнне дзяржаўнай сімволікі, якая адлюстроўвае гісторыю народа, яго спадзяванні, і памкненні; вучыць выхаванцаў характарызаваць асаблівасці дзяржаўнай сімволікі; спрыяць набыцці ў дзяцей пачуцця гонару дзяржаўнымі сімваламі, пачуцця прыналежнасці да сваёй краіны.

12 .12.19 Беларускамоўны дзень.

Тэма:»Дзiкiя звяры»

Мэта:вучыць дзяцей называць жывёл(вавёрка,вожык,воук,заяц,лось,мядзведзь,лica),увесцi абагульняючае паняцце слова «жывелы»,замацоуваць характэрныя прыкметынекаторых жывёл,назвы колерау,выхоуваць любоу да роднай мовы,прыроды.

5.12.19 Беларускамоўны дзень.

Тэма: «На кожнай сцяжынцы iх песня i голас»
Класiкi беларускай лiтаратуры Янка Купала i Якуб Колас пакiнулi вялiкую спадчыну, на якой узгадавалася не адно пакаленне, i якая на працягу дзесяцiгоддзяў вывучаецца, асэнсоўваецца, перакладаецца на iншыя мовы i пашырае веды пра нас-беларусаў- ва ўсiм свеце. З творчасцю гэтых вялiкiх пiсьменнiкаў пазнаемiлicя i нашы выхаванцы 5 снежня ў адзiны Дзень беларускага маўлення.

29.11.19 Беларускамоўны дзень.

22.11.19 Беларускамоўны дзень.

Тэма: «Скарбнiца беларускiх вершаў».
Асноўная мэта гэтага занятка: пашырыць кругагляд, выхоўваць любоў i павагу да беларускай мовы i лiтаратуры ў выхаванцаў. Даць магчымасць паспрабаваць напiсаць свой асабiсты верш.

14.11.19 Беларускамоўны дзень.

Краязнаyчая вiктарына » Мой любы край» Мэта:замацаваць i паглыбiць веды пра родны край :яго прыроду, культуру, народнае мастацтва, знакамiтых землякоу; развiваць памяць,мысленне,увагу, уменне паслядоуна выказваць свае думкi; выхоуваць пачуцце гонару за сваю краiну i свой народ; фармiраваць пачуццi адназнасцi за ахову прыроды, раслiннага i жывельнага свету.

7.11.19: Беларускамоўны дзень.

Грамадска-патрыятычнае выхаванне.
Тэматычная гутарка, прысвечаная Дню Кастрычніцкай рэвалюцыi.
Мэта :даць агульнае уяўленне пра гісторыю стварэння свята i падзеі 1917 года, выхоўваць цікавасць да вывучэння гісторыi сваёй краіны ;садзейнічаць фарміраванню лепшых якасцей патрыёта i грамадзяніна.


24.10.2019 -Беларускамоўны дзень.
Тэма: Не лянуйся, не зайздройсць, будзь шчырым, кемлiвым, любi працаваць, памятай, што легкага хлеба не бывае, выказвай сваю дабрату да iншых людзей,шукай выйсця з самага цяжкага становiшча, нiколi не здавайся… I гэта яшчэ не усе падказкi, якiя знайшлi для сябе нашы выхаванцы на занятку «Казка у жыццi падказка» 24 кастрычнiка у адзiны Дзень беларускага маулення.17.10.2019- Беларускамоўны дзень.
Тэма: Ланцужок загадак.
Мэта :садзейнічаць развіццю вуснага маўлення выхаванцаў, пашырэнню лексічнага запасу, фарміраваць уменне правiльна ужываць словы у адпаведным кантэксце ;выхоўваць павагу да беларускай культуры i роднай мовы.

10.10.2019 Тэма: «Наша армія» Мэта:Даць дзецям веды аб арміі, сфарміраваць у іх першыя уяўленні аб родах войск, аб абаронцах Айчыны. Пазнаёміць дзяцей з ваеннай тэхнікай. Выхоўваць любоў да Радзімы, пачуццё гонару за Радзіму. Выхоўваць жаданне быць падобнымі на моцных беларускіх воінаў.1

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - izobrazhenie_viber_2019-10-11_07-37-05-640x480.jpg
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - izobrazhenie_viber_2019-10-11_07-37-09-640x480.jpg

«Прыгажосць прыроды маёй роднай зямлі”

Мэта: Стварыць умовы для знаёмства навучэнцаў з геаграфічным становішчам Беларусі,паказаць прыгажосць, унікальнасць і непаўторнасць роднай прыроды,садзейнічаць развіццю пазнавальнай актыўнасці, мыслення,выхаванню любові да сваёй краіны

Кожны чацвер у дзіцячым сацыяльным прытулку для выхаванцаў праводзяцца беларускамоўныя заняткі, з мэтай павышэння ўзроўню ведаў і азнаямлення з культурай і традыцыямі роднага краю.

27 чэрвеня ў дзіцячым сацыяльным прытулку прайшоў занятак на тэму: Жывёлы маёй краіны.

05.09 тэма занятку-Дзяржауныя сiмвалы Рэспублiкi Беларусь.
Галоунымi задачамi занятку : даць асноуныя паняццi пра сiмвалы i эмблемы дзяржавы; паказаць, што дзяржауная сiмволiка-гэта агульнаграмадзянская каштоунасць; выхоуваць у дзяцей паважлiвыя адносiны да сiмвалау сваей дзяржавы.


12.092019 Тэма занятку-«Беларусь -мая Айчына» Мэта:фармiраванне у выхаванцау станоучага вобраза роднай краiны i пачуцця патрыатызму, пачуцця гонару за дасягненнi сваей краiны;выхаванне любовi да Радзiмы; развiцце пазнаваучай актыунасцi,далучэнне выхаванцау да культурнай спадчыны беларускага народа.

19.09.2019 Тема занятия: «Цвеці мой край пад небам журавоу.»

Мэта: Фармiравать уяуленні аб прыгажосцi i самабытнасцi роднага края .

27.09.2019 Тэма занятку :,,Мама, Тата, Я-беларуская сям’я”
Мэта:
1)Фарміраванне правільных уяўленняў дзяцей пра сям’ю,сваяцкія адносіны,абавязкі членаў сям’і;
2)зберажэнне сямейных каштоўнасцей і традыцый, умацаванне ўнутрысямейных адносін.
Задачы:
1)удакладніць і абагуліць веды дзяцей пра сям’ю;
2)фарміраваць пачуццё прыналежнасці да сваёй сям’і,бачыць сябе яе неад’емнай часткай;
3)выхоўваць беражлівыя адносіны да сямейных каштоўнасцей і традыцый.